ZAPISZ DZIECKO DO NASZEJ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA ! Rodzicu wspólnie tworzymy dla Twojego dziecka bezpieczną, przyjazną i mądrze uczącą szkołę ::Nasza szkoła jest znów szkołą ośmioklasową ::SP Karścino posiada certyfikaty MEN : "Szkoła przyjazna dla sześciolatka" - 2013, "Szkoła w Ruchu"- 2014, "Szkoła przyjazna sześciolatkom" - 2014 , "Szkoła Współpracy" - 2015:: 1963 - Szkoła Podstawowa w Karścinie - Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego::Odwiedź także naszą stronę facebook.pl/spkarscino

Plan profilaktyki

 

Opracował Zespół w składzie:

ks. Stanisław Mikos

mgr Marzena Matuszewska 

mgr Anna Tyborska 

inż. Ryszard Strychalski  

 

CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE

 • Diagnoza zagrożeń w szkole.

 • Wczesna interwencja w sytuacji zaistniałego problemu.

 • Zapobieganie niebezpieczeństwom w szkole, w tym przemocy fizycznej i psychicznej.

 • Wspieranie uczniów w rozwoju emocjonalnym, społecznym i fizycznym.

 • Zwiększenie samoświadomości uczniów co do niebezpieczeństw i zagrożeń.

 • Przeciwdziałanie i zapobieganie uzależnieniom, osłabianie czynników ryzyka, wzmacnianie czynników chroniących.

 • Kształtowanie  i wzmacnianie pozytywnych postaw i zachowań, w tym postaw obywatelskich oraz rozwijanie umiejętności respektowania norm społecznych.

 • Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w szkole.

 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

 • Wspieranie rozwoju dzieci 5 i 6 – letnich w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.

 • Kształtowanie w uczniach umiejętności współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych.

 • Wspieranie rozwoju uczniów niepełnosprawnych w szkole.

 • Przeciwdziałanie wysokiej absencji uczniów

METODY PRACY

 • Ankiety 

 • Burza mózgów

 • Sesje dyskusyjne w grupie

 • Prelekcje, pogadanki

 • Rozmowa

 • Rysunki, plakaty

 • Ulotki

 • Przedstawienia, teatrzyki

 • Konkursy, quizy, krzyżówki

 • Rozgrywki sportowe

 • Gry dydaktyczne i zabawy (sytuacyjne i interakcyjne)

 • Drama i odgrywanie ról

FORMY PRACY

 • Praca indywidualna

 • Praca w grupach

 • Praca w zespołach zadaniowych

 • Poradnictwo i konsultacje

 • Terapia

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

 • Diagnoza problemów, których przyczyną są trudności wychowawcze, szkolne, emocjonalne i zdrowotne uczniów oraz eliminowanie tych problemów.

 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w szkole.

 • Przeciwdziałanie niepowodzeniom w nauce.

 • Motywowanie uczniów do nauki i realizacji obowiązku szkolnego.

 • Wspieranie uczniów zdolnych oraz rozwijanie zainteresowań uczniów.

 • Wspieranie rozwoju uczniów 6  i 7– letnich rozpoczynających naukę w szkole oraz dzieci 5 – letnich w oddziałach przedszkolnych.

 • Diagnoza problemów występujących w środowisku szkolnym i rodzinnym prowadzących do zachowań agresywnych wśród uczniów.

 • Wspieranie uczniów niepełnosprawnych.

 • Promowanie zdrowego trybu życia.

 • Zapobieganie uzależnieniom uczniów.

 • Zapobieganie wysokiej absencji uczniów.

 • Zachęcanie i wymaganie od uczniów zachowań prospołecznych i respektowania norm społecznych.

PRZEWIDZIANE EFEKTY

Uczniowie:

 • lepiej radzą sobie  z problemami, sprawiają w szkole mniej trudności wychowawczych;

 • postrzegają, rozumieją i respektują normy społeczne;

 • potrafią radzić sobie z negatywnymi emocjami;

 • są świadomi niebezpieczeństw i zagrożeń oraz potrafią im zapobiegać.

ponadto:

 • Zmniejszenie drugoroczności oraz poprawa wyników w nauce dzięki uczestnictwu uczniów w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych oraz zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych.

 • Poprawa wyników w nauce poprzez uczestnictwo uczniów w kółkach zainteresowań, konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.

 • Zwiększenie frekwencji uczniów w szkole.

 • Przestrzeganie kultury słowa.

 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

 • Wprowadzenie wśród uczniów mody na niepicie i niepalenie.

 • Aktywny udział uczniów w imprezach prozdrowotnych, wykształcenie postaw prozdrowotnych.

 • Korzystanie przez uczniów i ich rodziców ze wsparcia profesjonalnych instytucji działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 • Prowadzenie monitoringu działań w wyodrębnionych obszarach.

 • Korzystanie przez uczniów z różnych form pomocy w szkole.

 • Dobra adaptacja uczniów  rozpoczynających naukę w szkole oraz uczniów niepełnosprawnych.

IDENTYFIKACJA PROBLEMU

 

Problemy zdiagnozowane w szkole:

 • Potrzeba objęcia szczególnym wsparciem dzieci 5 i 6 – letnich, m.in. z uwagi na obniżenie wieku szkolnego;

 • Objęcie wsparciem uczniów klasy IV, z uwagi na obniżenie wieku szkolnego;

 • Nierespektowanie przez niektórych uczniów norm społecznych, w tym agresywne zachowania;

 • Potrzeba adaptacji w szkole uczniów niepełnosprawnych;

 • Niski poziom umiejętności  przewidywania przez uczniów zagrożeń i niebezpieczeństw;

 • Zbyt niska wiedza uczniów i niestosowanie się do zasad zdrowego trybu życia;

 • Wysoka absencja uczniów.

 

DZIAŁANIA SZKOŁY W WYBRANYCH OBSZARACH

 

 1. Potrzeba objęcia szczególnym wsparciem dzieci 5 i 6 – letnich z uwagi na obniżenie wieku szkolnego

 

Lp.

Działania

Osoba odpowiedzialna

Termin

1.

Wstępna diagnoza problemów występujących wśród dzieci 5 i 6 – letnich (emocjonalnych, wychowawczych, zdrowotnych) - przeprowadzenie ankiety diagnozującej problemy uczniów

Wychowawcy klas

I i 0

 

Wrzesień 2016

2.

Pogłębiona diagnoza, kierowanie na badania specjalistyczne uczniów, którzy mają problemy w różnych sferach funkcjonowania

Wychowawcy

Wg potrzeb

3.

Rozmowy z rodzicami, opiekunami prawnymi uczniów, objęcie ich wsparciem

Wychowawcy

Wg potrzeb

4.

Udostępnianie rodzicom i opiekunom wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc, szczególnie, jeśli wsparcie szkoły jest niewystarczające

Wychowawcy

Wg potrzeb

5.

Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz korekcyjno – kompensacyjnych

Nauczyciele

Wg planu

6.

Prowadzenie elementów terapii uczniów w celu eliminacji problemów emocjonalnych, uczenie radzenia sobie ze stresem

Wychowawcy

Wg potrzeb

 

7.

Systematyczna edukacja uczniów w zakresie uczenia radzenia sobie z problemami, ze stresem, uczenie radzenia sobie w różnych sytuacjach

Wychowawcy

Wg potrzeb

 

8.

Stworzenie możliwości rozwijania zainteresowań uczniom zdolnym poprzez udział w kółkach zainteresowań, konkursach, wycieczkach; dostosowanie wymagań edukacyjnych do wyższych możliwości intelektualnych

Wychowawcy, nauczyciele

Wg potrzeb

 

9.

Rozbudzanie ciekawości, zachęcanie i motywowanie uczniów do nauki poprzez stosowanie nowoczesnych i zróżnicowanych technik i metod pracy z uczniem

Wychowawcy, nauczyciele

Cały rok szkolny

 

 1. Nierespektowanie przez uczniów norm społecznych, w tym agresywne zachowania uczniów

 

Lp.

Działania

Osoba odpowiedzialna

Termin

1.

Sporządzanie plakatów, gazetek i organizacja konkursów szkolnych dotyczących konieczności przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego

Wychowawcy, SU

Rok szkolny

2.

Systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz w zakresie obrony przed czyjąś agresją

Wychowawcy

Rok szkolny

Na bieżąco

3.

Stała kontrola zachowań pozytywnych i negatywnych (analiza wpisów  w teczkach wychowawców)

Wychowawcy

Rok szkolny

Na bieżąco

4.

Oferta zajęć pozalekcyjnych

Nauczyciele

Rok szkolny

5.

Organizowanie wycieczek, imprez w ramach czasu wolnego od zajęć edukacyjnych

Wychowawcy, Rada Rodziców

Rok szkolny

6.

Przeprowadzanie lekcji wychowawczych poruszających temat konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem i identyfikacji problemów, także tych prowadzących do agresji

Wychowawcy

     Wg potrzeb

7.

Interwencje w klasach, rozwiązywanie na bieżąco problemów, których przyczyną jest brak respektowania zasad i norm społecznych

Wychowawcy

Wg potrzeb

8.

Rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami mające na celu eliminację zachowań agresywnych

Wychowawcy

Wg potrzeb

9.

Zapoznanie uczniów ze zbiorem norm i zasad, pogadanki i warsztaty w klasach dotyczące norm społecznych, ich postrzegania przez uczniów i ich respektowania

Wychowawcy

Wg potrzeb

10.

Organizacja teatrzyków i przedstawień na temat podstawowych norm społecznych obowiązujących w szkole i poza nią

Wychowawcy

Wg potrzeb

 1. Potrzeba adaptacji w szkole uczniów niepełnosprawnych

 

Lp.

Działania

Osoba odpowiedzialna

termin

1.

Dogłębne zapoznanie się z problemami dzieci niepełnosprawnych

Wychowawcy

Wrzesień 2016

2.

Kierowanie uczniów na dodatkowe badania specjalistyczne, jeśli zaistnieje taka potrzeba, ew. monitorowanie terminów badań kontrolnych

Wychowawcy

Wg potrzeb

3.

Rozmowy z rodzicami, opiekunami prawnymi uczniów niepełnosprawnych, objęcie ich wsparciem

Wychowawcy

Wg potrzeb

4.

Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc, jeśli wsparcie szkoły jest niewystarczające

Wychowawcy

Wg potrzeb

5.

Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz korekcyjno – kompensacyjnych

Nauczyciele

Wg potrzeb

6.

Systematyczna edukacja uczniów w zakresie uczenia radzenia sobie z problemami, ze stresem, uczenie radzenia sobie w różnych sytuacjach

Wychowawcy

Wg potrzeb

7.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych

Wychowawcy, nauczyciele

Cały rok szkolny

8.

Zapewnienie uczniom dodatkowej pomocy w różnej formie, jeśli stan psychofizyczny ucznia będzie tego wymagał, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności (zajęcia świetlicowe, pomoc w nauce, umożliwienie wykorzystania przez uczniów odpowiednich pomocy podczas zajęć lekcyjnych i inne)

Wychowawcy, inni nauczyciele

Wg potrzeb

9.

Pozyskanie szczegółowej wiedzy na temat chorób i ich objawów, które są przyczyną niepełnosprawności uczniów

Wszyscy nauczyciele

Wg potrzeb

 

 1. Nieumiejętność przewidywania i zapobiegania przez uczniów zagrożeniom i niebezpieczeństwom 

L.p.

Działania

Osoba odpowiedzialna

Termin

1.

Pogadanki w klasach dotyczące rozpoznawania zagrożeń w szkole i poza nią oraz zachowań mających na celu przewidywanie niebezpieczeństw i zapobieganie im

Wychowawcy klas

Na bieżąco

2.

Prelekcje z udziałem Straży Miejskiej dla wszystkich klas na temat bezpieczeństwa

Straż Miejska

Wg harmonogramu

3.

Prelekcje z udziałem Policji dla klas młodszych.

Policja

Wg harmonogramu

4.

Realizacja w klasach 1 – 3 programu profilaktycznego „Ratujemy i uczymy ratować” pod patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

M. Grzelak

Wg harmonogramu

 

Realizacja w klasach 4 – 6 programu profilaktycznego „Ratujemy i uczymy ratować” pod patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

J. Rosowski

Wg harmonogramu

5.

Zapoznawanie na bieżąco uczniów z różnymi niebezpieczeństwami, m.in. takimi jak pożar i ewakuacja z budynków, właściwe korzystanie z różnych sprzętów i urządzeń elektrycznych, właściwe poruszanie się w terenie, zachowanie się na wycieczkach, w sytuacjach urazów ciała, wypadków, skutki palenia papierosów i picia alkoholu

Wychowawcy

Na bieżąco

6.

Konkursy plastyczne, ulotki i gazetki dotyczące tematyki niebezpieczeństw i sposobów zapobiegania im oraz zachowania  w sytuacji realnego zagrożenia

Wychowawcy, SU

Na bieżąco

 

 1. Zbyt niska wiedza uczniów i niestosowanie się do zasad zdrowego trybu życia

 

L.p.

Działania

Osoba odpowiedzialna

Termin

1.

Diagnoza uczniów pod kątem problemów zdrowotnych – badania profilaktyczne dla uczniów

Pielęgniarka szkolna

Wg terminarza badań

2.

Badania przesiewowe uczniów – badanie wad postawy

Pielęgniarka szkolna

Wg terminarza badań

3.

Fluoryzacja zębów – program profilaktyczny z NFZ

Pielęgniarka szkolna

Wg terminarza

4.

Kształtowanie postaw prozdrowotnych, pogadanki i warsztaty w klasach  IV – VI. 

Wychowawcy

Na bieżąco

5.

Pogadanki, prelekcje w klasach I – III na temat zdrowego trybu życia

Wychowawcy

Na bieżąco

6.

Organizacja Dnia Sportu dla wszystkich klas

Wychowawcy,

 R. Strychalski

Czerwiec 2017

7.

Organizacja imprez antynikotynowych, antyalkoholowych, antynarkotykowych:

- konkursy plastyczne

- konkursy literackie

 

Wychowawcy, nauczyciele, bibliotekarz, pielęgniarka szkolna

Cały rok zgodnie z planem

8.

Realizacja programu antynikotynowego organizowanego przez SANEPID w klasach 0 – III: „Nie  pal przy mnie, proszę”, „Czyste powietrze wokół nas” , w klasach IV – VI: „Znajdź właściwe rozwiązanie”

 1. Ciuła Waśków

M. Grzelak

A, Tyborska 

Cały rok

9.

Przeprowadzanie lekcji wychowawczych, pogadanek w klasach IV - VI na temat szkodliwości palenia tytoniu, spożywania alkoholu, narkotyków, dopalaczy. Pogadanki we wszystkich klasach o napojach energetyzujących i ich szkodliwości dla zdrowia dzieci i młodzieży

Nauczyciele

Na bieżąco

10.

Trzymaj formę

A. Tyborska

R. Strychalski

 

 

6. Przeciwdziałanie wysokiej absencji uczniów

L.p.

Działania

Osoba odpowiedzialna

Termin

1.

Ustalenie zasad usprawiedliwiania nieobecności i zwolnień uczniów

Nauczyciele

Wrzesień

2.

Rada szkoleniowa „Przyczyny absencji”

Zespół do spraw profilaktyki

Październik

3.

Pogadanki dla rodziców

Wychowawcy

Październik

4.

Nagradzanie uczniów z najwyższą frekwencją

Wychowawcy/Dyrektor

Po 1. i 2. semestrze

5.

Promowanie wysokiej frekwencji wśród uczniów

Wychowawcy

Cały rok

 

 

EWALUACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI

 

Ewaluacja programu zostanie przeprowadzona w czerwcu 2017r.

 

Akceptujemy działania zapisane w Szkolnym Programie Profilaktyki

Samorząd Szkolny:

 

Akceptujemy działania zapisane w Szkolnym Programie Profilaktyki:

Rada Rodziców:

Przewodniczący:

Aktywna tablica