ZAPISZ DZIECKO DO NASZEJ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA ! Rodzicu wspólnie tworzymy dla Twojego dziecka bezpieczną, przyjazną i mądrze uczącą szkołę ::Nasza szkoła jest znów szkołą ośmioklasową ::SP Karścino posiada certyfikaty MEN : "Szkoła przyjazna dla sześciolatka" - 2013, "Szkoła w Ruchu"- 2014, "Szkoła przyjazna sześciolatkom" - 2014 , "Szkoła Współpracy" - 2015:: 1963 - Szkoła Podstawowa w Karścinie - Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego::Odwiedź także naszą stronę facebook.pl/spkarscino

Zebrania rodziców w roku szkolnym 2018 / 2019

SPOTKANIA  Z  RODZICAMI  W  SZKOLE PODSTAWOWEJ

W KARŚCINIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

D A T A  / T E R M I N

 

 

O G Ó L N A   T E M A T Y K A

 O D P O W I E D Z  IA L N I

WRZESIEŃ

17

(poniedziałek)

Zapoznanie, zasięgnięcie opinii w sprawie obowiązujących dokumentów w pracy szkoły : statut szkoły, WSO , programy nauczania, program wychowawczy, profilaktyczny szkoły, priorytety b.r. szk., ubezpieczenie uczniów, inne . Wybór Rady Rodziców, przyjęcie planów wychowawczego i profilaktyki oraz zapoznanie z planem finansowym szkoły.

Wychowawcy, Dyrektor

          PAŹDZIERNIK

16

(wtorek)

Bieżące sprawy szkoły, oceny, zachowanie uczniów. Pedagogizacja rodziców zagrożenia .które są w zasięgu dziecka; jak rozpoznawać, sposoby udzielania pomocy wychowawczej.

Dyrektor, wychowawcy

             LISTOPAD

14 (środa)

Problemy bieżące danej klasy, pedagogizacja rodziców przeciwdziałanie przemocy, współpraca szkoła - dom

Wychowawcy i pozostali nauczyciele

GRUDZIEŃ  

13  (czwartek)

Informacje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów na I półrocze oraz o ocenie z zachowania, sprawy różne, oraz informacja o grożących ocenach niedostatecznych

Wychowawcy i pozostali nauczyciele

STYCZEŃ

23 (środa)

Problemy bieżące danej klasy, pedagogizacja rodziców przeciwdziałanie przemocy, współpraca szkoła - dom

Wychowawcy, Dyrektor

MARZEC

11(poniedziałek)

Informacje na temat bieżących ocen uczniów, Pedagogizacja rodziców tematyka winna wynikać z sytuacji wychowawczej danej klasy

Wychowawcy

KWIECIEŃ

9 (wtorek)

Informacje na temat bieżących ocen uczniów, Pedagogizacja rodziców tematyka winna wynikać z sytuacji wychowawczej danej klasy

Wychowawcy

MAJ

16 (czwartek)

Informacja na temat przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania na II półrocze, problemy bieżące danej klasy, informacja o grożących ocenach niedostatecznych.

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

Aktywna tablica